+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Postawy nauczycieli akademickich 55 plus wobec pracy zawodowej

DOI: 10.34866/fgr1-zt17

Grażyna Bartkowiak ORCID: 0000-0002-5345-6621

Agnieszka Krugiełka ORCID: 0000-0001-7077-9556

Attitudes of academic teachers over 55 towards their professional work

Słowa kluczowe: nastawienie, nauczyciele akademiccy, środowisko akademickie, jakość pracy.

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania stały się postawy nauczycieli akademickich 55 plus1 wobec siebie jako grupy i własnej pracy. Przeprowadzone rozważania zmierzały do uzyskania odpowiedzi na pytanie: jaki stosunek do siebie jako grupy zawodowej i zatrudniania nauczycieli akademickich 55 plus prezentują przedstawiciele poszczególnych grup środowisk akademickich, którzy przekroczyli już 55 rok życia, w Polsce i poza Polską (na przykładzie uczelni greckiej). W empirycznej części badań przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w formie wywiadów pogłębionych w grupie 48 nauczycieli akademickich 55 plus z trzech uczelni (dwóch publicznych i jednej niepublicznej) po 12 osób każda oraz z greckiej uczelni publicznej. Wyniki badań wykazały generalnie pozytywne postawy nauczycieli akademickich 55 plus wobec siebie, swojej pracy, zatrudniania innych nauczycieli akademickich, niezależnie od reprezentowanej nacji.

Key words: attitude, academic teachers, academic community, quality of work.

Abstract: The attitudes of academic teachers over 55 towards each other as an occupational group and their work is the subject of the study. The onducted research aimed at answering the question of the attitude towards employing academic teachers over 55 years presented by the academic community in Poland and outside Poland (on the example of a Greek university). The empirical part of the research presents the results of in-depth interviews conducted on a group of 48 academic teachers from three Polish universities (two public and one private) and from a Greek public university. The research has shown positive attitudes of academic teachers over 55 towards each other, their work, and employing other academic teachers. Among the factors that could improve the quality of life of the occupational group in question are material resources mentioned by many respondents. Deficiency of the resources is cyclical in nature and it is strictly related to the current condition of higher education in Poland and Greece.