+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wybrane charakterystyki e-learningu w polskich publicznych uczelniach technicznych

DOI: 10.34866/mx20-em49

Izabela Maleńczyk ORCID: 0000-0002-8038-3667

Bartłomiej Gładysz ORCID: 0000-0003-0619-0194

Selected characteristics of e-learning in Polish public universities of technology

Słowa kluczowe: e-learning akademicki, e-learning w Polsce, edukacja inżynierów, uczelnie techniczne, upowszechnienie e-learningu.

Streszczenie: E-learning nie jest na świecie, w tym w Polsce, zjawiskiem nowym. Ta forma nauczania jest wykorzystywana od lat w wielu polskich uczelniach, w tym uczelniach technicznych. E-learning akademicki praktykowany jest w polskich uczelniach na różne sposoby. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań, które dotyczyły diagnozy wykorzystania e-learningu akademickiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk dla uczelni technicznych. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, które zostały pogłębione wywiadami z poszukiwaną listą informacji. Zaprezentowane zostały podstawowe charakterystyki dla ogółu badanych polskich uczelni oraz ich porównanie dla grupy uczelni technicznych w Polsce. W wyniku analizy sformułowano agendę dalszych badań, a w szczególności zaproponowano hipotezy do testowania statystycznego. Uczelnie techniczne w Polsce wydają się być zdecydowanie bardziej zaawansowane w powszechnym wykorzystaniu e-learningu w różnych formach kształcenia w porównaniu do wyników uzyskanych dla ogółu polskich uczelni. Prezentowane wyniki mogą stanowić dla władz uczelni punkt odniesienia oraz źródło poszukiwania potencjalnych usprawnień, a nawet poszukiwania źródeł przewagi strategicznej na rynku szkolnictwa wyższego.

Key words: academic e-learning, e-learning in Poland, engineering education, universities of technology, e-learning dissemination.

Abstract: E-learning is not a new phenomenon Poland-wide, nor world-wide. It is practiced in many Polish universities, including those technology-oriented. he main goal of presented article is to present a diagnosis of the level of using e-learning in Polish public universities with specific focus on universities of technology. Results of a survey followed by interview with a list of searched data are presented. Basic characteristics of all Polish public universities and a subgroup of universities of technology were presented, analysed and discussed. The result formed a basis for the agenda of further research i.e. statistical hypotheses were proposed. Universities of technology in Poland seemed to be more advanced than all Polish universities (in general) in a common use of e-learning across various form of teaching. Academic decision makers may use presented results as a kind of benchmark and discover potential improvement areas (where they are weaker than other universities) or even try to find strategic advantages.