+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Innowacje edukacyjne Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna

DOI: 10.34866/2qzn-ae70

Henryk BEDNARCZYK ORCID: 0000-0003-4294-8708

Educational innovations of the Sycyna Educational Association

Słowa kluczowe: edukacja, pedagogika społeczna, informatyzacja, organizacja środowiska wiejskiego, dziedzictwo kulturowe, legenda Jana Kochanowskiego, kapitał intelektualny.

Streszczenie: Przedstawiono innowacje edukacyjne, swoiste eksperymenty pedagogiczne, dokumentacje dwudziestoletniej, wielokierunkowej działalności organizacji społecznej w gnieździe rodzinnym Jana Kochanowskiego – Sycynie z oddziaływaniem w gminie Zwoleń, powiecie zwoleńskim i subregionie radomskim. Na tle zmian środowiska wiejskiego poprzez animację kulturalną, cyfryzację i edukację informatyczną przedstawiono integrację, internacjonalizację środowiska, rozwój jego kapitału intelektualnego, a szczególnie kapitału społecznego i kompetencji społecznych.

Key words: education, social pedagogy, computerization, organization of rural environment, cultural heritage, Jan Kochanowski legend, intellectual capital.

Abstract: Educational innovations, individual pedagogical experiments, documentation of twenty years of multi-directional activity of the social organization Sycyna, Jan Kochanowski's family nest, with its influence in Zwoleń commune, Zwoleń district and Radom subregion are presented. Against the background of changes in the rural environment through cultural animation, digitization as well as IT education, the integration, internationalization of the environment, development of its intellectual capital and especially social capital and social competences were presented.