+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Poczucie własnej skuteczności osób u progu dorosłości

DOI: 10.34866/zphx-yd76

Ewa Sarzyńska-Mazurek ORCID: 0000-0002-3464-6892

Self-efficacy of people at the threshold of adulthood

Słowa kluczowe: poczucie własnej skuteczności, wyłaniająca się dorosłość, satysfakcja z życia, kryteria dorosłości.

Streszczenie: Niewątpliwie poczucie własnej skuteczności ma ogromny wpływ na samopoczucie i działania podejmowane przez ludzi. Funkcja ta wydaje się być korzystna dla osób w dorosłym wieku. Jest to etap życia, w którym młodzi dorośli muszą aktywnie uczestniczyć w planowaniu swojej przyszłości i podejmowaniu wyzwań. Celem badania było zdiagnozowanie własnej skuteczności osób wchodzących w dorosłość w kontekście ich zadowolenia z życia. W badaniu wykorzystano test poczucia skuteczności (TPS) M. Chomczyńskiej-Rubacha i K. Rubacha oraz Satisfaction With Life Scale (SWLS) zaprojektowany przez E. Dienera, R.A. Emmons, R.J. Larson i S. Griffin w adaptacji Z. Juczyńskiego. Analiza wykazała słaby związek między poczuciem własnej skuteczności a satysfakcją z życia. Uzyskane wyniki skłaniają do podjęcia dalszych badań, które mogą wyjaśnić przyczyny niskiej korelacji między analizowanymi zmiennymi.

Key words: self-efficacy, emerging adulthood, life satisfaction, adulthood criteria.

Abstract: Undoubtedly, self-efficacy has a great impact on the well-being and actions undertaken by people. That feature seems to be beneficial for people in emerging adulthood. It is a stage of life that requires young adults to be actively involved in projecting their future and taking up challenges. The aim of the study was to diagnose the self-efficacy of people entering adulthood in the context of their satisfaction with life. The study used the Sense of Effectiveness Test (TPS) by M. Chomczyńska-Rubacha and K. Rubacha and Satisfaction With Life Scale (SWLS) designed by E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larson and S. Griffin in the adaptation of Z. Juczyński. The study involved 116 people, aged 19–25, including 75 women (64.7%) and 41 men (35.3%). It was found that people with average and low self-efficacy as well as those with average and high life satisfaction dominate the group. The analysis revealed a weak relationship between selfefficacy and life satisfaction. The obtained results induce to undertake further research that may explain the reasons for the low correlation between the analyzed variables.