+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Region i edukacja w niemieckim dyskursie edukacyjnym

DOI: 10.34866/h6wc-4c16

Ewa Przybylska ORCID: 0000-0001-8338-5484

Region and education in the German educational discourse

Słowa kluczowe: edukacja, andragogika, sieci edukacyjne, niemiecki dyskurs edukacyjny.

Key words: region, education, andragogy, educational networks, German educational discourse.

Streszczenie: W artykule podjęta zostaje próba przeglądu współczesnej niemieckiej myśli andragogicznej poświęconej problematyce edukacji regionalnej i lokalnej, w tym jednego z najbardziej eksponowanych w tym kontekście wątków współpracy w regionalnych i lokalnych sieciach konsolidujących partnerów społecznych. W prowadzonej w Niemczech od lat 60. XX wieku debacie naukowej o edukacji w regionach właśnie usieciowienie przyciąga największą uwagę badaczy. Przegląd ich stanowisk pozwala na poznanie zarówno sprawdzonych rozwiązań, jak i aspektów dotychczas mało rozpoznanych i empirycznie nieudokumentowanych.

Abstract: The article attempts to review contemporary German andragogical thought devoted to the issue of regional and local education, including cooperation in regional and local networks consolidating social partners. In the scientific debate on education in regions that has been conducted in Germany since the 1960s, it is networking that attracts the greatest attention of researchers. The analysis of their work makes it possible to learn best practices as well as aspects not yet recognized and empirically undocumented.