+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wokół zagadnień o pracy i szczęściu. Wybrane konteksty

DOI: 10.34866/bq6g-kz27

Renata Tomaszewska ORCID: 0000-0001-9605-1483

On the issues of work and happiness. Selected contexts

Słowa kluczowe: praca, szczęście, dobrostan, zrównoważony rozwój.

Key words: work, happiness, well-being, sustainable development.

Streszczenie: W niniejszym artykule zawarto naukową refleksję teoretyczną wpisującą się w toczące się w naukach społecznych rozprawy na temat ludzkiej pracy. Ukazano w nim nowe, inspirujące obszary naukowych przemyśleń i eksploracji na temat rzeczywistości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pracy, a także szczęścia, przynależące do podstawowych problemów życia każdej społeczności. Celem podjętych rozważań teoretycznych oraz głównym wnioskiem z nich płynącym jest postulat podejmowania – w pedagogice pracy – poszukiwań badawczych w obszarze relacji: praca – szczęście jednostki.

Abstract: The paper presents a theoretical and scientific reflection that is part of the ongoing discussion on human work held within social sciences. It shows new, inspiring areas of scientific considerations and explorations of the social reality; it particularly takes into account the questions of work and happiness, which are fundamental to every individual. The aim of the paper and its main conclusion is the need to undertake scientific research on the relations between work and the happiness of an individual within the labor pedagogy.