+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Nauczanie języków obcych słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach

DOI: 10.34866/m486-mx24

Olimpia Gogolin ORCID: 0000-0002-0969-5123

Eugeniusz Szymik ORCID: 0000-0001-9684-3253

Foreign language teaching to students of the University of Economics of the Third Age in Katowice

Słowa kluczowe: nauczanie języków obcych, seniorzy, uniwersytety trzeciego wieku, badania sondażowe.

Key words: foreign language teaching, seniors, universities of the third age, survey.

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia nauczania seniorów języków obcych przez Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach. W części teoretycznej autorzy analizują zmienne sprzyjające oraz utrudniające seniorom naukę języków obcych. W dalszej części charakteryzują Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach. W części praktycznej autorzy prezentują wyniki badania sondażowego, opartego o technikę ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza jako narzędzia badawczego. Badanie zostało przeprowadzone w roku akademickim 2019/2020.

Abstract: The aim of this article is to tackle the issue of foreign language teaching to seniors by the University of Economics of the Third Age in Katowice. In the theoretical part, the authors analyse the variables conducive to and preventing from studying foreign languages by seniors. Later on, they describe the University of Economics of the Third Age in Katowice. In the practical part, the authors present the results of the survey based on a questionnaire as the research tool. The survey was conducted in the academic year 2019/2020.