+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Uczestnictwo nauczycieli w profesjonalnych społecznościach edukacyjnych w środowisku online a proces doskonalenia zawodowego

DOI: 10.34866/7tmd-r707

Ewa Arleta Kos ORCID: 0000-0003-3009-7360

Teachers' participation in the online educational communities and the process of professional development

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy nauczycieli, profesjonalne społeczności edukacyjne, uczenie się w sieci.

Key words: professional development of teachers, professional educational communities, online learning.

Streszczenie: Prezentowane w niniejszym opracowaniu rozważania wpisują się w dyskurs pedagogiczny o warunkach rozwoju zawodowego nauczycieli poza miejscem pracy. Celem artykułu jest przede wszystkim omówienie specyfiki funkcjonowania nauczycieli w społecznościach edukacyjnych w środowisku online. Autorka przywołuje koncepcję uczenia się w sieciach K. Tobbina i w tej perspektywie szczegółowo opisuje strukturę oraz funkcje wirtualnych społeczności praktyków, akcentując korzyści, jakie płyną z uczestnictwa w nich. Zwraca przy tym uwagę na braki tradycyjnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Autorka dokonała krótkiego przeglądu literatury na ten temat. Analiza literatury źródłowej pozwala wskazać, że wirtualne społeczności edukacyjne to alternatywne, optymalne środowiska doskonalenia zawodowego, wspierające kulturę uczenia się nauczycieli. Wspomagają bowiem nieformalne uczenie się i pomagają w doskonaleniu praktyki nauczycielskiej, generując innowacyjne strategie nauczania.

Abstract: The considerations presented in this study are part of the pedagogical discourse on the conditions for professional development of teachers outside their workplace. The aim of the article is to discuss the specifics of teachers’ participation in online educational communities. The author discusses Tobbin’s concept of online learning and describes in detail the structure and functions of virtual communities. The author emphasizes the benefits of such participation and describes the shortcomings of traditional forms of professional development. Literature analysis shows that virtual educational communities are alternative and optimal environmentsfor the professional development of teachers. Those communities support informal learning and help improve teaching methods by generating innovative teaching strategies.