+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Doświadczanie stresu wśród oficerów Wojska Polskiego, kadry kierowniczej i osób na specjalistycznych stanowiskach w kontekście ich wieku 

DOI: 10.34866/c2k0-yr51

Grażyna BARTKOWIAK ORCID: 0000-0002-5345-6621
Agnieszka KRUGIEŁKA ORCID: 0000-0001-7077-9556


Słowa kluczowe: doświadczanie stresu, zawodowi żołnierze, menedżerowie.

Key words: experiencing stress, professional soldiers, managers.

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka stresu wśród zawodowych oficerów WP w konfrontacji z innymi omalże identycznymi grupami wiekowymi, osobami zatrudnionymi na kierowniczych oraz specjalistycznych stanowiskach. Jego celem jest identyfikacja różnic w doświadczaniu stresu, czynników współwystępujących i warunkujących doświadczanie stresu, w kontekście moderującej roli wieku wśród zawodowych oficerów WP, przedstawicieli kadry kierowniczej oraz specjalistów zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W badaniu wzięły udział łącznie 102 osoby z trzech równolicznych grup po 34 osoby każda. W trakcie badania zastosowano spełniający wymagania psychometryczne Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS). W wyniku przeprowadzonych badań, uczestniczący w badaniach oficerowie WP okazali się specyficzną grupą, różniącą się od swoich kolegów, zatrudnionych na kierowniczych jak również specjalistycznych stanowiskach.

Abstract: The subject of this study is the issue of stress among professional Polish Army officers in confrontation with other people employed in managerial positions. Its aim is to identify differences in the experience of stress, factors co-occurring and factors conditioning the experience of stress depending on age. The article is theoretical and empirical in nature. A total of 102 people from three equal groups of 34 people each participated in the study. The Sense of Stress Questionnaire (KPS) meeting the psychometric requirements was used during the study. As a result of the research, the Polish Army officers participating in the research turned out to be a unique group, significantly different from their colleagues employed in managerial and specialist positions.