+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Foreign language learning strategies and environmental factors

Strategie uczenia się języka obcego a czynniki środowiskowe

 

DOI: 10.34866/ahj3-xb43

Magdalena KOLBER ORCID: 0000-0002-8227-5475

Słowa kluczowe: dydaktyka, nauka języka obcego, strategie uczenia się, czynniki środowiskowe, rozwijanie zdolności uczenia się.

Key words: didactics, foreign language learning, learning strategies, environmental factors, developing an ability to learn.

Streszczenie: Celem badania jest ukazanie związku pomiędzy strategiami uczenia się a czynnikami środowiskowymi. Próbę badawczą stanowiło 371 uczniów uczących się języka angielskiego w liceach ogólnokształcących w województwie kujawsko-pomorskim, a do zebrania materiału wykorzystano kwestionariusz ankiety Inwentarz Strategii Uczenia się Języka (wersja 7.0) autorstwa R. Oxford. Badanie pokazuje, że istnieje związek pomiędzy zachowaniem strategicznym uczniów a znajomością języka obcego i wykształceniem ich rodziców. Wnioski mogą zainteresować teoretyków edukacji, nauczycieli oraz rodziców.

Abstract: The intent of the present study is to investigate the relationship between language learning strategies and environmental factors. For this purpose, a questionnaire The Strategy Inventory for Language Learning by R. Oxford (version 7.0) was administered to 371 secondary school students learning English in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The research shows that there is a link between students’ strategic behavior and the knowledge of a foreign language and their parents’ education. The conclusions of the study may be of interest to education theorists, teachers and parents.