+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Pedagogy without borders ...

Pedagogika bez granic…

 

DOI: 10.34866/nsmx-2p69

Franciszek Szlosek
ORCID: : 0000-0002-9846-0253

 

Read more ...

Education of adults in Ukraine: development perspectives

Edukacja dorosłych na ukrainie: wstępne warunki kształtowania, perspektywy rozwoju

 

DOI: 10.34866/szh3-9c95

Larysa łukianowa
ORCID: 0000-0002-0982-6162

Remigiusz Mazur
ORCID: 0000-0002-5085-7083

 

Read more ...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

Read more ...

Numer 1/2022 (Issue 1/2022)

Comment: In solidarity with Ukraine. Cooperation of Polish and Ukrainian educators yesterday, today and tomorrow

Komentarz: Solidarni z Ukrainą – Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów wczoraj, dziś i jutro.

 

Krzysztof Franciszek Symela

Education for peace in new socioeconomic conditions

Wychowanie do pokoju w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych

 

DOI: 10.34866/6dxm-ex93

Elena Anatolievna Zhizhko
ORCID: 0000-0001-9680-8247

Gali-Aleksandra Beltrán
ORCID: 0000-0001-7186-332X

Read more ...

Research on cross-generational collaboration. An abridged analysis in the limelight of a global change

Badania nad współpracą międzypokoleniową. Skrótowa analiza w świetle globalnej zmiany

 

DOI: 10.34866/h3za-zz41

Alina Gil
ORCID: 0000-0003 3041-6640

Rafał Głębocki
ORCID: 0000-0002-1908-9020

Urszula Nowacka
ORCID: 0000-0002-4465-2452

 

Read more ...

Difficulties in adjusting the forms of child care and education in Poland to fulfil the EU requirements

Trudności dostosowania form opieki i edukacji dzieci w Polsce do wymagań Unii Europejskiej

 

DOI: 10.34866/gwxs-5y31

Barbara Borowska
ORCID: 0000-0002-7859-2881

 

Read more ...

Employees from Ukraine – Polish and European perspective

Pracownicy z Ukrainy – perspektywa polska i europejska

 

DOI: 10.34866/1wq3-g178

Ewa Flaszyńska
ORCID: 0000-0003-1554-1400

 

Read more ...

The personal dimension of cooperation between pedagogues from Ukraine and Poland

Personalny wymiar współpracy pedagogów z Ukrainy i Polski

 

DOI: 10.34866/6hjp-w368

Stefan M. Kwiatkowski
ORCID: 0000-0001-6312-2732

 

Read more ...

Unconventional aspects of cooperation between Polish and Ukrainian educators

Niekonwencjonalne aspekty współpracy polskich i ukraińskich pedagogów

 

DOI: 10.34866/fxhm-4w77

Jan Sikora
ORCID: 0000-0003-3096-6765

 

Read more ...

Vasyl Aleksandrowicz Suchomliński – creator of the Ukrainian version of the “Pedagogy of the heart”

Wasyl Aleksandrowicz Suchomliński – twórca ukraińskiej odmiany „Pedagogiki serca”

 

DOI: 10.34866/xcjr-7d18

Tadeusz Aleksander
ORCID: 0000-0001-7808-7554

 

Read more ...

Cooperation of Polish and Ukrainian educators outside the box – with a view to the future

Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów poza schematami – z myślą o przyszłości

 

DOI: 10.34866/crp9-kd30

Urszula Jeruszka
ORCID: 0000-0001-8316-6046

 

Read more ...

Employment of people aged 50+ and with disabilities in the Polish construction sector – elements of the diagnosis

Zatrudnienie osób 50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym – elementy diagnozy

 

DOI: 10.34866/3p99-1980

Agnieszka Brytan-Jędrzejowska
ORCID: 0000-0002-6095-4733

 

Read more ...

VR-PLC as an answer to industry training needs in digital competences of programming logic controllers (PLC)

Rozwiązania VR-PLC jako odpowiedź na potrzeby szkoleniowe przemysłu w zakresie kompetencji cyfrowych programowalnych sterowników logicznych (PLC)

 

DOI: 10.34866/yj54-wb56

Andrzej Wojciech Stępnikowski
ORCID: 0000-0001-7584-3449

 

Read more ...

Assessment of the effectiveness of dual education coordinated by the Metal Cluster in Radom – survey results

Ocena skuteczności kształcenia dualnego uczniów koordynowanego przez Radomski Klaster Metalowy – wyniki badań ankietowych

 

DOI: 10.34866/4f41-a110

Łukasz Białczak
ORCID: 0000-0002-6425-43-12

Przemysław Radomski
ORCID: 0000-0003-3943-2938

Mirosław Żurek
ORCID: 0000-0003-1081-588X

Read more ...

Legal and psychosocial effects of the COVID-19 pandemic for education in Poland – selected aspects

Prawne i psychospołeczne skutki pandemii choroby COVID-19 dla edukacji w Polsce – wybrane aspekty

 

DOI: 10.34866/7h5f-3j48

Izabela Glac
ORCID: 0000-0002-9280-7754

Wojciech Glac
ORCID: 0000-0001-6363-9336

 

Read more ...

Increasing the employability of women with medium and low qualifications through the development of competences in occupations in the Call Center market area 

Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet o średnich i niskich kwalifikacjach poprzez rozwój kompetencji w zawodzie z obszaru rynku Call Center

 

DOI: 10.34866/kq4w-jr80

Tomasz Kupidura
ORCID: 0000-0002-2543-7562

 

Read more ...