+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Pedagogy without borders ...

Pedagogika bez granic…

 

DOI: 10.34866/nsmx-2p69

Franciszek Szlosek
ORCID: : 0000-0002-9846-0253

 

Słowa kluczowe: pedagogika, nauki pedagogiczne, pedagogika humanistyczna, edukacja, system edukacji.

Key words:  pedagogy, pedagogical sciences, humanistic pedagogy, education, education system.

Streszczenie: W artykule podjęto problematykę współpracy polskich i ukraińskich środowisk pedagogicznych, prowadzonej niemal od początku powstania wolnej Ukrainy. Starano się ukazać , z jednej strony, ogrom i różnorodność form tej współpracy, z drugiej zaś, wyartykułować najważniejsze jej efekty. Wiele miejsca poświęcono głównej formie współdziałania polskich i ukraińskich reprezentantów nauk o wychowaniu, jaką były (i są nadal) fora naukowe pedagogów z obydwu krajów, organizowane naprzemiennie, co 2 lata, w Polsce i Ukrainie. Do tekstu załączono również spis wybranych z ,,Kroniki…” tej współpracy, istotnych faktów, jakie miały miejsce na przestrzeni prawie 30-letnich kontaktów pedagogicznych środowisk naukowych z obydwu sąsiadujących państw.

Abstract: The article characterizes the issues of cooperation between Polish and Ukrainian pedagogical circles. It is worth emphasizing that it has been carried out from the beginning of the establishment of free Ukraine. The author highlights the forms of cooperation between Polish and Ukrainian educational scientists, who meet every 2 years in the forums of educators from both countries, organized alternately in Poland and Ukraine. The next 9th Forum is organized on May 11–12, 2022 in Lublin. The text is also accompanied by a list of important facts of this cooperation, which took place during almost 30 years of pedagogical contacts of scientific communities from the neighboring countries.