+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2021 (Issue 3/2021)

Comment: Changing approach to adult learning in the pandemic era

Komentarz: Zmiana podejścia do uczenia się dorosłych w dobie pandemii.

 

Krzysztof Franciszek Symela

Building renovation sites as work places with specific skills requirements – international challenges

Plac budowy jako miejsce pracy o zdefiniowanych wymaganiach kompetencyjnych – wyzwania międzynarodowe.

 

DOI: 10.34866/xm28-pa74

Eleni Damianou ORCID: 0000-0001-6735-3335
Jolanta Religa ORCID: 0000-0001-9569-6634
Marek Ławiński ORCID: 0000-0003-0763-8608

Read more ...

Tadeusz W. Nowacki (1913–2011) – a recollection of life, work and research activity of the creator of work pedagogy on 108th anniversary of birth and 10th anniversary of deaths

Tadeusz W. Nowacki (1913–2011) – wspomnienie życia, pracy i działalności naukowej twórcy pedagogiki pracy w 108. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci.

 

DOI: 10.34866/35cb-xv04

Barbara Baraniak ORCID: 0000-0002-6192-4165

Read more ...

Postmodernism and a method in scientific management 

Postmodernizm a metoda w naukowym zarządzaniu.

 

DOI: 10.34866/gfs1-5d11

Aleksander Lotko ORCID: 0000-0003-4420-7495

Read more ...

Education for the future as a factor minimizing the risk of social exclusion in the context of the fourth industrial revolution

Edukacja ku przyszłości jako czynnik minimalizujący ryzyko wykluczenia społecznego wobec przemian związanych z czwartą rewolucją przemysłową.

 

DOI: 10.34866/eawv-gp97

Dawid Wieczorek ORCID: 0000-0003-3793-4088

Read more ...

The industrial revolution and its impact on IT labor market

Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy IT

 

DOI: 10.34866/r639-jy27

Beata Kuźmińska-Sołśnia ORCID: 0000-0002-9715-932X

Read more ...

Severity and structure of teacher burnout in the COVID-19 epidemic

Nasilenie i struktura wypalenia zawodowego nauczycieli w epidemii COVID-19

 

DOI: 10.34866/btmq-2447

Katarzyna Nowak ORCID: 0000-0003-2031-3074

Read more ...

Catholic social science and the religiosity of seniors during the Covid -19 pandemic

Katolicka nauka społeczna a religijność seniorów w czasie pandemii Covid-19

 

DOI: 10.34866/2vws-2e53

Bolesław Karcz ORCID: 0000-0002-8521-9823

Read more ...

The activity of the University of the Third Age in Katowice during the pandemic

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach w czasie epidemii

 

DOI: 10.34866/3a8k-nb91

Olimpia Gogolin ORCID: 0000-0002-0969-5123
Eugeniusz Szymik ORCID: 0000-0001-9684-3253

Read more ...

Implementation of religious practices by students

Realizacja praktyk religijnych przez studentów

 

DOI: 10.34866/eace-yr86

Jerzy Stochmiałek ORCID: 0000-0001-6204-8905

Read more ...

New challenges for social workers employed in the Social Services Center

Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Centrum Usług Społecznych

 

DOI: 10.34866/bzs2-ym20

Ewelina Zdebska ORCID: 0000-0003-1698-6663

Read more ...

The whole of education on the web

Cała edukacja w sieci

 

DOI: 10.34866/j1ha-z681

Krzysztof Gurba ORCID: 0000-0003-0144-7886

Read more ...

The importance of informal educational activities in shaping the desired behavior of tourists in areas of national parks – a case study

Znaczenie nieformalnych działań edukacyjnych w kształtowaniu pożądanych zachowań turystów na obszarach parków narodowych – studium przypadku

 

DOI: 10.34866/4gpz-hm31

Paweł Religa ORCID: 0000-0003-1603-6000
Sylwia Adach ORCID: 0000-0003-4454-2808

Read more ...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Read more ...