+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Severity and structure of teacher burnout in the COVID-19 epidemic

Nasilenie i struktura wypalenia zawodowego nauczycieli w epidemii COVID-19

 

DOI: 10.34866/btmq-2447

Katarzyna Nowak ORCID: 0000-0003-2031-3074

Słowa kluczowe: Wypalenie zawodowe, nauczyciele, epidemia COVID-19

Key words: occupational burnout, teachers, COVID-19 epidemic

Streszczenie: Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest poczucie wypalenia zawodowego nauczycieli w drugim etapie epidemii COVID-19 w Polsce. Grupę badawczą stanowiło łącznie 172 nauczycieli z powiatu radomskiego. Zastosowano Skalę Wypalenia Sił (SWS) S. Steuden i W. Okły. Wyniki badań wykazały, iż ogólny poziom wypalenia sił jest niski, jednak zmienne: typ szkoły, miejsce zamieszkania i staż pracy zróżnicowały uzyskane dane. Istotnie statystycznie niższy stopień wypalenia sił cechował nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie miasta i pracujących krócej niż 15 lat w zawodzie.

Abstract: The subject of research in this article is the feeling of burnout of teachers in the second stage of the COVID-19 epidemic in Poland. The research group was made up of a total of 172 teachers from the district of Radom. The Scale of Burnout of Forces of S. Steuden and W. Olya was used. The results of the study showed that the overall level of burnout is low, but the variables like school type, place of residence and seniority differentiated the obtained data. Statistically lower level of occupational burnout was characteristic of teachers working in secondary schools, living in the city and working for less than 15 years in the profession.