+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Social workers' education in the context of the challenges of the ageing society

Katarzyna JAGIELSKA, Norbert G. PIKUŁA, Joanna M. ŁUKASIK, Michał KASPRZAK

Kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa

Słowa kluczowe: osoba starsza, starzejące się społeczeństwo, edukacja.

Key words: older people, ageing, education.

Streszczenie: Jednym z największych wyzwań XXI wieku jest starzejące się społeczeństwo, co pociąga za sobą konieczność poszukiwania nowych form i metod kształcenia pracowników socjalnych. Pracownicy ci potrzebują różnorodnych umiejętności oraz wiedzy, aby dostosować się do wymagań i potrzeb osób starszych. W prezentowanym artykule skoncentrowano się na nowych formach i metodach kształcenia studentów pracy socjalnej, którzy będą podejmować pracę z osobami starszymi. Ukazano, że w pracy z seniorami wymagane są innowacyjne metody, które umożliwiają pracę twórczą z nimi. Podkreślono, że kreatywność jest punktem wyjścia oraz podstawą pracy pracownikówsocjalnych z seniorami. Proponowany sposób kształcenia pracowników socjalnych do pracy z seniorami umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój kompetencji autokreacyjnych. Aby to osiągnąć, proces kształcenia osadzono na holistycznym modelu człowieka z uwzględnieniem założenia, że człowiek rozwija się przez całe życie. Proponowany model kształcenia pracowników socjalnych do pracy z osobami starszymi opiera się głównie na warsztatach rozwoju osobistego, które są również podstawową metodą pracy z seniorami.