+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Adult learning in Europe – European priorities and good practices

Małgorzata SZPILSKA

Uczenie się dorosłych w Europie – europejskie priorytety i dobre praktyki

Słowa kluczowe: uczenie się dorosłych, europejskie priorytety rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej, program Erasmus+.

Key words: adult learning, European priorities of continuing vocational education development, Erasmus+ programme.

Streszczenie: Idea uczenia się przez całe życie jest podstawą wizji nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Państwa najlepiej rozwijające się uznają kształcenie ustawiczne jako priorytet w swoich strategiach rozwoju, a także planach rozwojowych dotyczących oświaty. Z punktu widzenia badań nad rozwojem ustawicznej edukacji zawodowej w Polsce, istotnym zagadnieniem jest analiza zmian głównych tendencji rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej (C-VET) w kontekście strategicznych dokumentów Komisji Europejskiej oraz edukacyjnych programów z uczestnictwem polskich instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego. Prezentowane wyniki stanowią próbę odpowiedzi na pytanie: Jak ewoluowały główne tendencje priorytetów rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej w Polsce po przystąpieniu do UE? oraz jakie są europejskie dobre praktyki ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się i uwzględniające potrzeby rynku pracy.