+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

School pedagogue in the Serbia

Zuzana HURAVIK

Pedagog szkolny w Serbii

Słowa kluczowe: pedagog szkolny, cechy osobowościowe i zawodowe pedagoga szkolnego, profil pracy pedagoga szkolnego, szkoły, rozwój szkoły, badanie profilu pracy pedagoga szkolnego.

Key words: a school pedagogue, personal and professional characteristics of a school pedagogue, work profile of a school pedagogue, school, research on a work profile of a school pedagogue.

Streszczenie: Tematem artykułu jest profil pracy pedagoga szkolnego oraz jego wkład w rozwój szkoły w Republice Serbskiej. Praca zawiera dwie części – teoretyczną i empiryczną. W części teoretycznej analizie poddany został profil pedagoga szkolnego, jego cechy zawodowe i osobowościowe, podano obszary pracy pedagoga szkolnego oraz osoby, z którymi współpracuje i którym świadczy pomoc doradczą. W artykule przeanalizowano rozwój szkolnictwa i wkład pedagoga szkolnego w rozwój szkoły. W empirycznej części pracy określono profil pracy pedagoga szkolnego – w procentach określono obszary pracy pedagoga szkolnego, oraz który typ doradztwa dla uczniów i nauczycieli przeważa. Równocześnie określono, jak ważne jest doradztwo dla uczniów i nauczycieli z punktu widzenia nauczycieli.