+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Skills Development and Employability in Europe: The New Skills Agenda’s document expertise

Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI, Izabela CYTLAK, Joanna JARMUŻEK, Roman PAWŁOWSKI, Joanna SZAFRAN

Doskonalenie umiejętności i zatrudnialność w Europie: Nowe umiejętności dla Europy – badanie dokumentów

Słowa kluczowe: polityka oświatowa, zatrudnienie, Unia Europejska, edukacja a rynek pracy, Agenda New Skills.

Key words: educational policy, employment, European Union, education and labour market, New Skills Agenda.

Streszczenie: Artykuł stanowi krytyczną analizę dokumentu „Skills Development and Employability in Europe: The New Skills Agenda’s”. Celem rozważań jest refleksja nad 10 obszarami problemowymi, określonymi w dokumencie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na implementację wskazanych zagadnień z perspektywy krajów Europy. Rekomendacje przedstawione w odniesieniu do każdego z problemów mogą stanowić istotne wskazówki dla kształtowania wizji edukacji zawodowej nakierowanej na rynek pracy krajów Unii Europejskiej.