+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie

Anna ZAMKOWSKA, Alvyra GALKIENĖ

Preparing teachers for inclusive education in Poland and Lithuania

Słowa kluczowe: nauczyciel, edukacja włączająca, reforma szkoły.

Key words: teacher, inclusive education, school reform.

Streszczenie: Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej wypowiedzi nauczycieli polskich i litewskich odnośnie wdrażania w szkole ogólnodostępnej założeń edukacji włączającej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zarówno polscy, jak litewscy respondenci wskazują na niewystarczający zakres zmian wprowadzonych na poziomie szkoły, co utrudnia im realizację idei inkluzji. Nauczyciele rozumieją potrzebę dostosowania pracy na lekcji do indywidulanych możliwości i potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazują na propozycje rozwiązań. Najczęściej stosują strategie wspólnego programu nauczania i kooperacyjnych metod pracy. Mają trudności w konstruowaniu indywidulanego programu nauczania i zastosowania specjalistycznych metod pracy. Zauważalna jest potrzeba specjalistycznego wsparcia i współpracy, a także ciągłego doskonalenia zawodowego.