+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Preferences of the youth and their determining factors. A research report

Barbara BOROWSKA

Preferencje młodzieży i czynniki je determinujące. Raport z badań

Słowa kluczowe: preferencje młodziezy, edukacja zorientowana na wartości, czas wolny, wybór lektury, inspiracje literackie.

Key words: youth preferences, value-oriented education, free time, reading choices, literary inspirations.

Streszczenie: Jednym z głównych czynników determinujących zainteresowania ludzi młodych w zakresie kultury jest czas wolny, który w wielu przypadkach jest wykorzystywany w sposób nieplanowany i chaotyczny, podczas gdy czytanie i pisanie nadal są głównymi czynnikami wpływającymi na kompetencję komunikacyjną i nadal stanowią podstawę edukacji. To obieg tekstu pisanego, a nie drukowanego, gwarantuje ciągłość kultury i cywilizacji. Artukuł prezentuje część wyników szeroko zakrojonych badań poświęconych zaangażowaniu młodzieży w kulturę, prowadzonych w dziewięciu szkołach średnich w Radomiu i okolicach, na łącznej próbie badawczej 455 uczniów z 18 klas.