+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Educational contexts of the European year for cultural heritage

Małgorzata SZPILSKA

Edukacyjne konteksty europejskiego roku dziedzictwa kulturowego

Słowa kluczowe: uczenie się dorosłych, europejski rok, dziedzictwo kulturowe, programy edukacyjne UE.

Key words: adult learning, European year, cultural heritage, EU`s educational programmes.

Streszczenie: Z punktu widzenia prac badawczych prowadzonych w pedagogice pracy nad istotą wychowania i jego roli w kształtowaniu osobowości człowieka, obywatela, pracownika niezwykle ciekawym aspektem towarzyszącym wielokulturowym przedsięwzięciom realizowanym dzięki programom Unii Europejskiej jest budowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, a także kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach wspólnoty europejskiej. Aspekt ten podkreśla m.in. T. Szkudlarek1, pisząc o grupie działań edukacyjnych na rzecz kształtowania tożsamości europejskiej, kierowanych do młodzieży różnych krajów Wspólnoty. Artykuł prezentuje wyniki analizy ilościowo-jakościowej przeprowadzonej z wykorzystaniem metody desk research na temat różnych aspektów i wymiarów postrzegania dziedzictwa kulturowego w Europie, uzupełnione o wyniki własnych badań jakościowych zebrane podczas pracy w wielokulturowych zespołach badawczych podczas obserwacji uczestniczącej.