+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Autoetnografia w perspektywie teorii Jack Mezirowa i możliwości wykorzystania jej w ustawicznym kształceniu refleksyjnych praktyków

DOI:10.34866/0kqw-wd40

Magdalena CIECHOWSKA ORCID: 0000-0001-6811-482X

Autoetnography in the perspective of the theory of Jack Mezirow and the possibility of using it in the continuous training of reflective practitioners

Słowa kluczowe: autoetnografia, funkcje autoetnografii, teoria transformatywnego uczenia się, kształcenie transformacyjne, kształcenie refleksyjnych praktyków.

Key words: autoethnography, autoetnography functions, transformative learning theory, transformational education, training of reflective practitioners.

Streszczenie: Artykuł jest próbą przedstawienia autoetnografii jako sposobu poznania świata w perspektywie teorii transformatwnego uczenia się J. Mezirowa. Analiza literatury przedmiotu wykazuje istotne zbieżności pomiędzy działaniami, jaki podejmuje podmiot badania w autoetnografii (osoba dorosła) z działaniami, które według autora przywoływanej teorii podejmuje osoba w edukacji ustawicznej. Dzięki temu można wysunąć tezę, iż prowadzenie badania autoetnograficznego jest formą edukacji niezwykle skuteczną i prowadzącą do transformacji autora. Jest to też potwierdzenie prowadzonych przeze mnie szerszych badań opartych na analizie prac autoetnograficznych (licencjackich, magisterskich oraz kończących dany moduł kształcenia). Stąd też pozwalam sobie na wysunięcie propozycji, w ramach których wykorzystanie autoetnografii będzie pomocne w ustawicznym kształceniu osób dorosłych.

Abstract: The article is attempt show autoetnography as way of getting to know the world in perspective of J. Mezirow’s transformative learning theory. Analysis of literature indicates significant convergence between actions by entity in autoetnography (adult person) with actions person in lifelong education indicates by Mezirow. So it is possible to putting forward the tessis that conductiong of autoetnography research is very effective form is leading to transform of author. It is also verification own research based on analysis autoenography researches (bachelor’s, master’s and final theses of a given education module. Therefore I propose possibilites some ways of use autoetnography in lifelong education.