+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

„We’re not playing against each other. We play together in pursuit of the same goal (…)” – Apprenticeship and works councils in SME in Germany

DOI: 10.34866/wtev-3x73

Klaus Berger

Christiane Eberhardt ORCID: 0000-0002-9068-1676

Nie gramy przeciwko sobie, tylko dążymy do tego samego celu (…) – praktyki zawodowe i rady pracowników w MŚP w Niemczech

Słowa kluczowe: jakość, praktyki zawodowe, rady pracowników, system dualny, MŚP, kształcenie i szkolenie zawodowe.

Key words: quality, apprenticeship, works councils, the dual system, SMEs, vocational education and training.

Streszczenie: W 2017 r. 805 800 pracowników w Niemczech wyraziło zainteresowanie podjęciem szkolenia. Spośród nich prawie 65% skorzystało z kształcenia i szkoleń zawodowych (VET) w systemie dualnym. W sumie dwie trzecie osób zatrudnionych w Niemczech ukończyło dualny system kształcenia (Federalny Instytut Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2018). Fakt, że ponad połowa absolwentów szkół decyduje się na kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach swojej ścieżki edukacyjnej (Federalny Instytut Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2015), jest również konsekwencją wysokiej jakości kształcenia i wynikających z tego dobrych perspektyw na zatrudnienie. Soskice (1994) argumentuje, że jednym z ważnych warunków wstępnych wysokiego poziomu jakości kształcenia jest współpraca, która odbywa się między właściwymi organami (głównie izbami rzemieślniczymi oraz izbami handlowo-przemysłowymi) z jednej strony a radami pracowników i handlowymi z drugiej. Kontekst ten jest powszechnie uznawany w literaturze przedmiotu, zwłaszcza w przypadku rad pracowników, na które niemieckie ustawodawstwo nakłada obowiązek zapewnienia jakości szkoleń w firmach (§§ 96–98 Ustawa o stosunkach pracy/Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG). Jakie są czynniki decydujące o wysokiej jakości szkolenia zawodowego? Przedmiotem niniejszego artykułu jest jakość praktyk zawodowych opracowanych przez rady pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz sposób, w jaki doskonalą one kwestie związane z przyuczaniem do zawodu na poziomie przedsiębiorstwa.

Abstract: 805,800 persons were recoded as being interested in entering training in Germany in 2017. Of these, just under 65 percent progressed to vocational education and training (VET) within the dual system. A total of two thirds of those in employment in Germany have completed dual VET (Federal Institute for Vocational Education and Training 2018). The fact that more than half of school leavers opt for vocational education and training as part of their educational pathway (Federal Institute for Vocational Education and Training 2015) is also a consequence of the high (average) quality of training and of the resultant good prospects of employment. Soskice (1994) argues that one of the important prerequisites for the high level of training quality is the cooperation that takes place between the competent bodies (mostly chambers of crafts, chambers of commerce and industry) on the one side and the works councils and trade unions on the other. This context is widely taken as a given within the relevant literature, especially in the case of the works councils, which are accorded extensive information and participation rights for the purpose of securing quality of training at the company within the scope of the German Labour Management Relations Act (§§ 96–98 Labour Management Relations Act / Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG). However, what are the determining factors for a high quality of apprenticeship training? The focuses of this paper are the issue of the understanding of apprenticeship training quality developed by works councils at small and medium-sized enterprises (SMEs) and the way they contribute at company level with regard to apprenticeship training matters.