+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Nowe media jako narzędzie sieciowego indywidualizmu i uspołecznienia.

DOI: 10.34866/hngh-f566

Mateusz Muchacki ORCID: 0000-0002-1772-6719

New media as a tool of network individualism and socialisation

Słowa kluczowe: nowe media, nowe technologie, indywidualizacja, uspołecznienie.

Key words: new media, new technologies, individualisation, socialisation.

Streszczenie: Zmiany cywilizacyjne stawiają współczesnego człowieka w nowej rzeczywistości, pełnej wyzwań związanych między innymi z poszukiwaniem możliwości własnego rozwoju, rozwiązywania indywidualnych problemów życiowych, a z drugiej strony z poszukiwaniem sposobów funkcjonowania społecznego. W artykule starano się ukazać nowe media jako instrumentarium indywidualizacji i uspołecznienia współczesnego człowieka. Tekst stanowi przyczynek do dyskusji naukowej i ukazuje istotną przestrzeń do badań na ten temat.

Abstract: Civilization changes place the modern man in a new reality full of challenges that impose the need of self-development and force people to search for new ways of social functioning. The article tries to present new media as an instrument for the individualisation and socialisation of the modern man. The text contributes to a scientific discussion and presents an important space for research on the topic.