+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych nauczycieli – kluczowe obszary badania poziomu umiejętności i ich implikacje 

DOI: 10.34866/nb0c-2e79

Małgorzata JABŁONOWSKA ORCID: 0000-0003-3438-8827
Justyna WIŚNIEWSKA ORCID: 0000-0003-3267-4010

Słowa kluczowe: europejskie ramy kompetencji cyfrowych nauczycieli, kompetencje cyfrowe, rozwój zawodowy nauczycieli, samoocena, narzędzie samooceny.

Key words: european Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu, digital competences, professional development of teachers, self-assessment, self-assessment tool.

Streszczenie: Kompetencje cyfrowe są traktowane jako szczególnie ważny składnik kompetencji kluczowych współczesnego człowieka. Dokumenty Parlamentu Europejskiego oraz współbrzmiące z nimi polskie Standardy Kształcenia Nauczycieli wskazują na konieczność posiadania przez pedagogów kompetencji informatycznych i informacyjnych wykorzystywanych w pracy, doskonaleniu zawodowym i rozwoju osobistym. Znaczenie tych kompetencji w codziennej pracy nauczycieli gwałtownie wzrosło w związku z pandemią COVID-19, gdy nauczanie zdalne stało się jedyną dostępną formą edukacji. Wzrosło również zapotrzebowanie na zdobywanie lub doskonalenie umiejętności w obszarze kompetencji cyfrowych. Artykuł prezentuje europejskie ramy kompetencji cyfrowych nauczycieli (DigCompEdu) oraz skonstruowane na ich podstawie narzędzie samooceny. Uniwersalność narzędzia oraz jego praktyczny wymiar powodują, że może stać się ono inspiracją do całożyciowego doskonalenia kompetencji cyfrowych zarówno w formach zorganizowanych, jak i aktywności samokształceniowej.

Abstract: Digital competences are considered a particularly important component of key competences of modern people. The documents of the European Parliament and the respective Polish Teacher Training Standards indicate the need for educators to acquire computer and information technology competences that can be used in their work, professional development, and personal development. The importance of those competences in everyday life has increased dramatically due to the current pandemic of COVID-19, with distance learning becoming the only form of education available. The need to acquire or improve digital skills has also increased. This paper discusses the European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) and a self-assessment tool designed based on this framework. With the universality and practical applicability of the tool, it can become an inspiration for lifelong improvement of digital competences both in organized forms and as self-learning activities.