+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

SELFIE – a tool designed to help schools embed digital technologies into teaching, learning and assessment 

SELFIE dla szkół – narzędzie ewaluacji wdrożenia technologii cyfrowych w szkołach 

 

DOI: 10.34866/gr8c-9a72

Justyna WIŚNIEWSKA ORCID: 0000-0003-3267-4010
Maria TRZCIŃSKA-KRÓL ORCID: 0000-0002-7018-1922

Słowa kluczowe: SELFIE dla szkół, innowacje technologiczne, technologie cyfrowe w szkole, kompetencje cyfrowe, DigCompOrg, europejskie ramy dla organizacji kompetentnych cyfrowo

Key words: SELFIE, technological innovations, digital technologies in schools, digital competences, DigCompOrg, European framework for digitally competent organizations

Streszczenie: Szkoła jest instytucją, która wpływa na społeczeństwa, kształtuje przyszłych obywateli i pracowników, ale jest też instytucją, która ciągle ewoluuje. Zmieniane i udoskonalane są programy kształcenia, dookreślane kompetencje nauczycieli i uczniów oraz te niezbędne do życia w społeczeństwie wiedzy. Modyfikowane są sposoby kształcenia zarówno uczniów, jak i przyszłych nauczycieli. Procesy transformacyjne, zarówno w obszarze gospodarki, jak i cyfryzacji wymuszają wypracowanie nowego paradygmatu edukacyjnego obejmującego m.in.: technologie
cyfrowe; pracę zespołową; ocenę dotychczasowych oraz przyszłych osiągnięć, efektywności pracy; samorozwój pracowników (nauczycieli, kadry zarządzającej, pracowników administracji) oraz zarządzanie procesami uczenia się uczniów. Transformacja cyfrowa szkoły to proces złożony, który wymaga wypracowania odpowiedniej strategii, zaangażowania i współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów w jej skutecznej realizacji.

W artykule zaprezentowano narzędzie SEFLIE dla szkół opracowane i przygotowane przez ekspertów Komisji Europejskiej pozwalające na dokonanie samooceny i opracowanie planu działania wykorzystania technologii cyfrowych w placówce edukacyjnej. Jego podstawę stanowią europejskie ramy dla organizacji kompetentnych cyfrowo (DigCompOrg). SELFIE ma dostarczyć szkołom ocenę aktualnego wykorzystania przez nie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wskazać słabe i mocne strony cyfryzacji, dokonać oceny kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów, kadry kierowniczej oraz innych pracowników szkoły. Wyniki wygenerowane przez SELFIE mogą być punktem wyjścia dla opracowania przez placówkę edukacyjną strategii cyfrowej, co w efekcie końcowym umożliwi efektywniejsze wykorzystanie narzędzi TIK w procesie nauczania, uczenia się i ocenie wyników kształcenia.

Abstract: School influences societies, shapes future citizens and employees, it is an institution that is constantly evolving. Educational programs are changed and improved, as are the competences of teachers and students, especially those necessary for living in the knowledge society. The ways of educating both students and future teachers are modified. Transformational processes require the development of a new educational paradigm, including digital technologies, team work, evaluation of current and future achievements, work efficiency, self-development of employees (teachers, management, administration employees) and management of students' learning processes. The digital transformation of schools is a complex process that requires the development of an appropriate strategy and effective methods of implementation, but also commitment and cooperation.
The article presents the SEFLIE tool developed by experts of the European Commission. It allows for self-assessment and development of an action plan for the use of digital technologies in an educational institution. It is based on the European Framework for Digitally Competent Organizations (DigCompOrg). SELFIE is to provide schools with an assessment of the current use of information and communication technologies (ICT), identify the strengths and weaknesses of digitization, and assess the digital competences of teachers, students, management and other school staff. The results generated by SELFIE can be the starting point for the development of a digital strategy, which will ultimately enable an effective use of ICT tools in the teaching process.