+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Theoretical basis for curriculum development in Polish pedagogy between 1918 and 1939 

Teoretyczne podstawy tworzenia programów nauczania w polskiej pedagogice w latach 1918–1939 

 

DOI: 10.34866/4n76-yv69

Roman CEGLAREK ORCID: 0000-0001-6228-1950

Słowa kluczowe: program nauczania, pedagogika, edukacja, wychowanie, szkoła

Key words: curriculum, pedagogy, education, upbringing, school

Streszczenie: W artykule poruszono problematykę dotyczącą teorii konstruowania programów nauczania w Drugiej Rzeczypospolitej. Były one inspirowane osiągnięciami i rozwojem dyscyplin naukowych, zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Odzwierciedlały w swych fundamentalnych założeniach dorobek nowych nurtów pedagogicznych oraz teorii i koncepcji psychologicznych rozwijających się w tym czasie na świecie. Czerpiąc z ich osiągnięć niektórzy polscy pedagodzy podjęli w swojej refleksji naukowej zagadnienie programów nauczania, tworząc teoretyczne podstawy ich budowy dla wszystkich typów szkół, przyczyniając się przez to do organizowania rzeczywistości edukacyjnej po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Abstract: The paper deals with issues concerning the theory of curriculum construction in the Second Republic of Poland. The curricula were inspired by the achievements and development of academic disciplines dealing with the upbringing and education of children and young people. In their fundamental assumptions they reflected the achievements of the new pedagogical trends, psychological theories and concepts developing in the world at that time. Drawing on their achievements, some Polish teachers took up the issue of curricula in their academic reflection, creating a theoretical basis for their construction for all types of schools, thus contributing to the organisation of the educational reality after Poland regained its independence.