+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Education as an important element of the professional and social rehabilitation of inmates 

Rola nauczania i dokształcania w readaptacji społeczno-zawodowej osadzonych 

 

DOI: 10.34866/nxmt-vg41

Gertruda WIECZOREK ORCID: 0000-0001-6717-9998

Słowa kluczowe: kształcenie, nauczanie, readaptacja, skazany, kształcenie osadzonych

Key words: education, teaching, social rehabilitation, convict, education of prisoners

Streszczenie: Każde społeczeństwo, niezależnie od długości czy szerokości geograficznej, aby mogło funkcjonować, posiada opracowane zasady i normy współżycia. Do takich określonych przepisów muszą stosować się wszyscy członkowie, a za ich przekroczenie czy złamanie są przewidziane określone kary. Taka działalność w grupie wielu członków pomaga w utrzymaniu pewnej równowagi w jej funkcjonowaniu, gdyż musi dbać o wszystkie swoje jednostki i zapewnienie im bezpieczeństwa. Jak można zauważyć w historii różnych społeczeństw, wszędzie znajdą się członkowie, którzy zagrażają innym antyspołecznym zachowaniem czy działalności, dlatego opracowany system kar i sankcji jest niezbędny. Funkcjonowanie danego społeczeństwa oraz rodzaj stosowanych w nim kar odzwierciedla poziom rozwoju danej grupy społecznej.

Abstract: Societies develop rules and norms of social coexistence that have to be observed because they guarantee social order. Penalties help maintain social balance and ensure the safety of all individuals. However, there are people who threaten others with anti-social behavior, and consequently, a system of penalties and sanctions are essential. One can risk a statement that the level of development of a given social group depends on the type of penalties applied in it.