+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Educational and professional plans of young people graduating from vocational upper secondary schools, based on own research 

Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych 

 

DOI: 10.34866/8df2-pw45

Monika MAZUR-MITROWSKA ORCID: 0000-0002-4204-0858

Słowa kluczowe: planowanie, edukacja, kariera, młodzież, szkoła ponadpodstawowa

Key words: planning, education, career, youth, secondary school

Streszczenie: Artykuł dotyczy planów edukacyjno-zawodowych młodzieży ze szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym. Zawiera wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w grupie młodzieży, która kończy branżowe szkoły I stopnia oraz technika. Respondenci odpowiedzieli na pytania dotyczące ich przyszłości w kontekście dalszej edukacji oraz wejścia na rynek pracy. Wypowiedzieli się na temat chęci pracy w wyuczonym zawodzie, preferencji odnośnie do miejsca podjęcia pracy. Młodzi ludzie ocenili także swoje szanse na rynku pracy. Pozyskanie wiedzy na temat dalszych planów młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej jest ważną przesłanką do planowania działań doradczych, polegających na dostarczaniu przydatnych informacji, wspieraniu w procesie kształtowania postaw potrzebnych młodym ludziom w dalszym rozwoju edukacyjno-zawodowym w zmiennej rzeczywistości.

Abstract: The article concerns educational and professional plans of youth from secondary schools with technical profile. It contains the results of surveys that were carried out in a group of graduates of a first-stage sectoral VET school and a vocational upper secondary school. The respondents answered questions about their future, further education and the possibility of entering the labor market. They commented on their willingness to work in the learned profession and their preferences regarding the place of work. Young people also assessed their chances on the labor market. Acquiring knowledge about the plans of secondary school youth is an important element of planning counseling activities that support young people in the process of shaping the attitudes necessary for educational and professional development in a changing reality.