+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The Contribution of Research to Innovation in Vocational Education and training (VET) The Role of VET Institutess

Wkład badań na rzecz innowacji w Kształceniu Zawodowym i Szkoleniach Rola Instytutów Kształcenia Zawodowego.

 

DOI: 10.34866/evz9-bq48

Lara Buchholz 
Hubert Ertl 
Philipp Grollmann 
ORCID: 0000-0002-2227-6679

Christina Widera
Isabelle Le Mouillour
 

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe, edukacja ustawiczna, współpraca ponadnarodowa instytutów badawczych

Key words: vocational education, continuing education, international cooperation of research institutes.

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników międzynarodowych badań przeprowadzonych w 2020 roku przez naukowców Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego z Bonn (BIBB) wśród instytucji badawczych zajmujących się kształceniem zawodowym i szkoleniami. Celem badania było przyczynienie się do zwiększenia widoczności zinstytucjonalizowanych badań prowadzonych w tym obszarze, określenie wspólnych wyzwań i nakreślenie możliwości prowadzenia skoordynowanej współpracy ponadnarodowej. Badacze BIBB przeprowadzili ankietę z udziałem blisko trzydziestu instytucji naukowych zajmujących się badaniami nad kształceniem zawodowym i ustawicznym w dwudziestu dwóch krajach. Instytucje te zatrudniają około 7000 badaczy różnych dyscyplin, w tym 42% z edukacji, 16% socjologii, po 10% z psychologii i ekonomii). W rezultacie przeprowadzonych analiz ustalono, że dla instytucji badających kształcenie zawodowe i ustawiczne główne obszary zainteresowań stanowią: początkowe kształcenie zawodowe (IVET) oraz kształcenie w miejscu pracy (WBL). Na kolejnym miejscu plasuje się edukacja ustawiczna oraz przygotowanie zawodowe (apprenticeship). Jako istotne wskazano również zarządzanie i finansowanie systemów kształcenia zawodowego oraz cyfryzację. Powyższe badania ankietowe dały pogląd na temat wyzwań oraz formatu możliwej współpracy poszczególnych instytucji. Dyskusje i rezultaty badań potwierdzają trend wzmacniania współpracy pomiędzy instytucjami i dążenia do ustanowienia sieci instytucjonalnej pozwalającej zajmować się kwestiami kształcenia zawodowego aktywnie i w sposób bardziej systemowy.

Abstract: The main goal of this article is to present results of international research conducted in the year 2020 by scientists from Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)
among research institutions dealing with VET. This scientific undertaking was about increasing visibility of institiunalised research in the field of Vocational Education and Trainings (VET), identification of common challenges and drawing possibilities for coordinated international cooperation. BIBB researchers have conducted an survey with the participation of nearly thirty VET scientific institutions operating in twenty two countries. Those institutions emploi nearly 7000 researcher from various disciplines, including: 42% from education, 16% sociology and 10% each in the fields of psychology and economy. Conducted analysis have resulted with indication of the main areas of interest such as: initial vocational education (IVET), work-based learning (WBL), continuing education and apprenticeships. Next important for those institutions issues were covering management & financement of VET systems and digitalisation. Above mentioned survey research gave and overview on the challenges and forms of possible cooperation of VET institutions. Disscussions and research results confirm trends for strenghtening cooperation among institutions and aiming for development of the institutional network enabling coping with VET in active and more systemic approach