+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Sources of professional information among primary school students

Źródła informacji zawodowej pośród uczniów szkół podstawowych

 

DOI: 10.34866/3b9x-wz06

Witold Pietruk ORCID: 0000-0002-9645-9873

Słowa kluczowe: zawód, wybór szkoły średniej, wybór zawodu, źródła informacji zawodowej, doradcy zawodowi.

Key words: profession, choice of a secondary school, choice of profession, sources of professional information, career counselors.

Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje tematykę źródeł informacji zawodowej badanych uczniów klas ósmych szkół podstawowych jako ważnego aspektu w przygotowaniu
młodzieży uczącej się do wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. Przedmiotem badań są dane dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowej przez uczniów klas ósmych
oraz analiza wpływu źródeł informacji na dokonane wybory szkół średnich przez ośmioklasistów. Aktualnie dużo miejsca poświęca się kwestii przygotowania zawodowego młodzieży. Ważna jest w tym zakresie potrzeba organizowania profesjonalnej pomocy ukierunkowanej na pomaganie młodzieży w ich wyborach życiowych i edukacyjnych. Obszar poradnictwa zawodowego w szkole staje się jednym z podstawowych zadań, koniecznych do właściwego, profesjonalnego świadczenia usług w tym zakresie. Wśród korzyści dla uczniów wymienia się wsparcie w planowaniu kariery oraz efektywne przejście z systemu edukacji na rynek pracy. Zamierzeniem autora jest ukazanie wpływu źródeł informacji na dokonane wybory szkół ponadpodstawowych przez uczniów klas ósmych szkół podstawowych

Abstract: The article analyses the sources of professional information available to the 8th graders as an important aspect of their preparation for the choice of a secondary school and future profession. Currently, a lot of space is devoted to the professional training of young people. The need to organize professional assistance aimed at helping young people in their educational choices is important in this respect. The area of vocational guidance at school becomes one of the basic tasks necessary for the proper and professional provision of services in this area. The benefits for students include support in career planning and effective transition from the education system to the labour market. Author’s intention is to show the influence of the sources of professional information on the choices made by primary school students regarding their future career.