+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz Research Network towards the Integrated Qualifications System – elements of diagnosis

Sieć Badawcza Łukasiewicz wobec Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – elementy diagnozy 

 

DOI: 10.34866/rt9y-8646

Krzysztof Franciszek Symela ORCID: 0000-0001-9586-6349
Ireneusz Woźniak ORCID: 0000-0002-8844-7768

Słowa kluczowe: zintegrowany system kwalifikacji, kwalifikacje rynkowe, instytucje walidujące i certyfikujące, podmiot zewnętrznego zapewniania jakości, kursy, szkolenia.

Key words: integrated qualifications system, market qualifications, validating and certifying institutions, external quality assurance entity, courses, training sessions.

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki diagnozy udziału instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w korzystaniu z zasobów i rozwijaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce, zgodnie z zapisami ustawowymi oraz możliwościami organizacyjnymi jednostek badawczych. Zidentyfikowano szkolenia/kursy prowadzone przez Instytuty Sieci, wraz z projekcją możliwych do zidentyfikowania na ich podstawie kwalifikacji rynkowych, które mogłyby stać się częścią ZSK. Wskazano potrzeby edukacyjne kadr Instytutów Łukasiewicza związane z działaniami na rzecz rozwoju kwalifikacji rynkowych i ZSK. Badanie pn. Sieć Badawcza Łukasiewicz wobec Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji było prowadzone przez Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, w ramach zadania Subwencja 2021 pt. System zintegrowanych usług edukacyjno-doradczych w zakresie rozwoju szkoleń, walidacji oraz certyfikacji kwalifikacji rynkowych wymaganych w innowacyjnej gospodarce.

Abstract: The article presents selected results of the research on the participation of the Łukasiewicz Research Network institutes in the use of resources and development of the
Integrated Qualifications System (IQS) in Poland, in accordance with the statutory provisions and the organizational capabilities of those research units. Trainings and courses provided by the Network’s institutes were identified. On their basis, a list of market qualifications that could become part of the IQS was developed. The educational needs of the staff of the Łukasiewicz Network institutes, which could support the development of market qualifications and IQS, were also indicated.