+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Education in the social environment with the legend of Jan Kochanowski

Edukacja środowiskowa z legendą Jana Kochanowskiego

 

DOI: 10.34866/c8w4-kc97

Henryk Bednarczyk ORCID: 0000-0003-4294-8708

Słowa kluczowe: edukacja środowiskowa w działaniu, pedagogika społeczna, dziedzictwo kulturowe, ziemia Jana Kochanowskiego, tożsamość, kompetencje społeczne środowiska, kapitał społeczny.

Key words: education in the social environment, social pedagogy, cultural heritage, Jan Kochanowski, identity, social competences, social capital.

Streszczenie: Artykuł przedstawia innowacje edukacji w środowisku społecznym instytucji kultury powiatu zwoleńskiego, który jest ziemią rodzinną Jana Kochanowskiego. Przedstawiono projekty animacji społeczno-kulturalnej i międzykulturowej, włączenia i integracji społecznej inspirowane twórczością i związkami Jana Kochanowskiego z regionem. Ukierunkowane są one na kształtowanie nowych kompetencji i kapitału społecznego rozwijających się sieci współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowymlementów procesu uczenia się). Zastosowanie VR w edukacji i szkoleniach staje się więc jednym z aspektów procesów uczenia się, które wymagają dalszych badań i odkrywania.

Abstract: The article presents the innovations of education in the social environment of the cultural institution of the Zwoleń poviat, which was thebirthplace of Jan Kochanowski. Projects of socio-cultural and intercultural animation, inclusion and social integration inspired by the work and ties of Jan Kochanowski with the region were presented. They are aimed at shaping new competences and social capital of developing cooperation networks at the local, regional, national and international level.