+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Teacher self-efficacy among pedagogy students

Przekonanie o własnej skuteczności nauczycielskiej wśród studentów pedagogiki

 

DOI: 10.34866/3dqz-p974

Kinga Łagowska ORCID: 0000-0002-9682-2687

Słowa kluczowe: przekonanie o własnej skuteczności nauczycielskiej, zaangażowanie uczniów, strategie nauczania, zarządzanie klasą, kandydaci na nauczycieli.

Key words: teacher self-efficacy, student engagement, instructional strategies, classroom management, pre-service teachers.

Streszczenie: Umiejętność dokonania oceny własnej skuteczności jest istotną kompetencją przyszłych pedagogów. Przekonanie o własnej skuteczności nauczycielskiej pozwala im na skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych w przyszłości w pracy z uczniami. Celem artykułu było zbadanie poczucia własnej skuteczności nauczycielskiej studentów pedagogiki za pomocą Skali Poczucia Skuteczności Nauczycielskiej (TSES). W badaniach wzięło udział 93 studentów pedagogiki. Z badań wynika, że osoby studiujące na II stopniu oraz na studiach niestacjonarnych lepiej oceniają swoją skuteczność nauczycielską niż studenci studiów I stopnia i studiów stacjonarnych. Osoby z praktyką dydaktyczną uzyskują wyższe wyniki w zakresie przekonania o własnej skuteczności nauczycielskiej niż osoby jedynie z praktyką ogólnopedagogiczną. Rekomenduje się w przygotowaniu przyszłych pedagogów w trakcie studiów kształtowanie umiejętności dokonywania oceny własnej skuteczności podczas zajęć warsztatowych i praktyk pedagogicznych.

Abstract: The ability to assess one’s own effectiveness is an essential competence of future educators. The belief in one’s own teaching effectiveness allows for the effective implementation of educational tasks. The aim of the article was to test the sense of self-efficacy in teaching using the Sense of Teacher Efficiency Scale (TSES). 93 students of pedagogy participated in the research. The research shows that second-cycle and part-time students assess their teaching effectiveness better than first-cycle and full-time students. People with didactic practice achieve higher results in terms of self-efficacy in teaching than people with general pedagogical practice. It is recommended to develop the ability to assess one’s own effectiveness during workshops and teaching practice.