+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Preschool education in the pandemic time – a challenge for the teacher-parent dyad

Wychowanie przedszkolne w czasach pandemii – wyzwanie dla diady nauczyciel–rodzic

 

DOI: 10.34866/4460-9g44

Katarzyna Ziębakowska-Cecot ORCID: 0000-0002-1414-3630

Słowa kluczowe: wychowanie przedszkolne, pandemia, nauczyciele, rodzice.

Key words: preschool education, pandemic, teachers, parents.

Streszczenie: Potrzeba ewolucji w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej była głoszona w Polsce od lat. Jednak dopiero wybuch pandemii COVID-19 pokazał, że polska szkoła musi i może się zmienić. Uwzględnić należy m.in. indywidualizację kształcenia dzieci, podejście konstruktywistyczne, ocenianie kształtujące, stosowanie TIK, wspieranie samodzielności wychowanków. Mimo wyzwań i początkowych niepowodzeń również w edukacji przedszkolnej warto wyciągnąć wnioski z kształcenia zdalnego. Zdaniem studentek UTH w Radomiu – przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej – korzyścią jest: wzrost kompetencji cyfrowych, podniesienie rangi współpracy wychowawców z rodzicami (a także strategii wspierania rodzin przedszkolaków), stosowanie tradycyjnych mediów, kreatywność nauczycieli.

Abstract: The need for evolution in preschool and early childhood education has been announced in Poland for years. However, it was only the outbreak of the COVID-19 pandemic that proved Polish schools must and can change. Consideration should be given to the individualization of education, constructivist approach, formative assessment, use of ICT, and supporting pupils’ independence. Despite the challenges and initial setbacks, it is worth drawing conclusions from distance learning. According to the students of UTH in Radom – future teachers of elementary education – the positive aspects of the pandemic include growth in digital competences, development of cooperation between educators and parents (as well as development of the strategies to support pre-schoolers’ families), use of traditional media, and increased creativity of teachers.