+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Educational activity of seniors on the example of universities of the third age in świętokrzyskie voivodship

Aktywność edukacyjna seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku w województwie świętokrzyskim

 

DOI: 10.34866/1x2g-p612

Renata Miszczuk ORCID: 0000-0001-7529-5702
Andrzej Kobiałka ORCID: 0000-0003-3331-1887

Słowa kluczowe: senior, czas wolny, aktywność edukacyjna, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Key words: senior citizen, leisure time, educational activity, University of the Third Age.

Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie aktywności edukacyjnej wśród osób starszych na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w uniwersytetach trzeciego wieku. Zostaną zaprezentowane ogólne założenia aktywności osób starszych oraz zakres działalności uniwersytetów trzeciego wieku. Na zakończenie zostaną przedstawione potrzeby psychospołeczne seniorów. Na podstawie przedstawionych analiz autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odgrywają uniwersytety trzeciego wieku w aktywizacji edukacyjnej osób starszych.

Abstract: The goal of this work is to present the educational activity among the elderly in Poland with the particular emphasis on the activity in the Universities of the Third Age. General assumptions of active ageing and the scope of activities of Universities of the Third Age will given an overview. Finally, the psychosocial needs of seniors will be presented. On the basis of analyses the authors tried to answer the question what role do Third Age Universities play in the educational activation of the elderly.