+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Consequences of long-term increased workload of nurses during the SARS-CoV-2 pandemic

Konsekwencje długotrwałego zwiększonego obciążenia pracą u pielęgniarek w okresie panowania pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2

 

DOI: 10.34866/ej1w-y353

Justyna Bluszcz ORCID: 0000-0002-5112-9424
Urszula Matachowska

Słowa kluczowe: obciążenia fizyczne w pracy, praca pielęgniarek, długotrwały stres, pandemia COVID-19, niepubliczne placówki ochrony zdrowia.

Key words: physical stress at work, nurses’ work, long-term stress, COVID-19 pandemic, non-public health care facilities.

Streszczenie: Praca w zespole pielęgniarskim w czasie pandemii jest szczególnie stresogenną ze względu na ryzyko własnego zachorowania i przeniesienia choroby na najbliższych. Zwiększona ekspozycja na koronawirusa oraz wykonywanie dodatkowych czynności związanych ze stosowaniem zabezpieczeń przed zakażeniem na stanowisku pracy sprawiają, że przewidziane standardem zadania zawodowe pielęgniarek są obarczone dodatkowym wysiłkiem, nieistniejącym w czasie nieepidemicznym. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na zdrowotne skutki obciążeń psychofizycznych odczuwanych przez pielęgniarki niepublicznych placówek ochrony zdrowia miasta stołecznego Warszawy jako konsekwencji zwiększonej pracochłonności czynności zawodowych w czasie pandemii COVID-19. Analiza materiału badawczego uzyskanego metodą sondażu diagnostycznego wykazała, że długotrwałe psychofizyczne obciążenie pracą w okresie panowania pandemii spowodowało przede wszystkim nasilenie się problemów zdrowotnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu (kręgosłup i nogi) i krążenia (w kończynach dolnych). Zidentyfikowano również problemy z pogorszeniem odporności psychicznej będące rezultatem długotrwałego stresu i obaw o zdrowie własne i bliskich.

Abstract: Working in a nursing team during a pandemic is particularly stressful due to the risk of own illness and the transmission of the disease to loved ones. Due to the increased exposure to the coronavirus and performing additional activities related to the application of protection against infection at the workplace, the professional tasks of nurses provided for by the standard are burdened with additional effort, not existing in a non-epidemic period. This study draws attention to the health effects of psychophysical burdens felt by nurses of non-public health care facilities of the Capital City of Warsaw due to the increased labour intensity of professional activities during the COVID-19 pandemic. The analysis of the research material obtained by the diagnostic survey method showed that the long-term psychophysical workload in the pandemic resulted mainly in the intensification of health problems related to the proper functioning of the locomotor system (spine and legs) and circulation (in the lower limbs). Authors also identified some problems with the deterioration of mental resistance due to long-term stress and concerns about one’s own and relatives’ health.