+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Determinants of physical activity of university students of different faculties

Robert DUTKIEWICZ, Monika SZPRINGER, Filip SZOŁOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Mariola WOJCIECHOWSKA, Stanisław LACHOWSKI

Uwarunkowania aktywności fizycznej studentów studiujących na różnych kierunkach studiów

Słowa kluczowe: student, physical activity, health behaviour, lifestyle, determinants.

Key words: student, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne, styl życia, uwarunkowania.

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań na temat stylu życia studentów różnych kierunków studiów związanego z wyborami zachowań zdrowotnych. W badaniach własnych próbowano określić, w jakim stopniu studenci nauk medycznych i studenci kierunków nauczycielskich są aktywni fizycznie oraz czy promują zdrowy styl życia. Analizie poddane zostały materiały z badań aktywności fizycznej studentów kierunków medycznych (fizjoterapia, zdrowie publiczne) oraz kierunków nauczycielskich (biologia, geografia). Badania zostały przeprowadzone w 2014 roku, objęto nimi 364 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Główną techniką wykorzystaną w zbieraniu materiału badawczego był kwestionariusz ankiety skierowany do studentów. W analizie wyników starano się określić, w jakim stopniu kierunek studiów, miejsce zamieszkania/miasto, wieś oraz wskaźnik otyłości BWI mają wpływ na aktywność fizyczną badanych studentów. Materiał został opracowany statystycznie. Obok zestawień liczbowych i procentowych do oceny zależności między po-szczególnymi układami zmiennych zastosowano test Ch – kwadrat. W celu ustalenia siły związku między ustalonymi układami zmiennych wykorzystano współczynnik korelacji obliczony na podstawie wartości testu Ch – kwadrat.