+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Evaluation beim Kompetenzerwerb

Ekkehard NUISSL, Ewa PRZYBYLSKA

Ewaluowanie w procesach nabywania kompetencji

Słowa kluczowe: ewaluacja, kompetencja, osiągnięcia w uczeniu się, kwalifikacje, Europejskie Ramy Kwalifikacji

Key words: evaluation, competence, achievements of learning, qualifications, European Qualification Framework.

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę interpretowania i oceniania procesów rozwoju kompetencji. Autorzy, wychodząc od pojęcia ewaluacji w obszarze edukacji, koncentrują uwagę na ewaluacji wyników uczenia się osiąganych przez uczące się osoby. Na zagadnienia ewaluacji kompetencji patrzą przez pryzmat doświadczeń poczynionych w Europie, zwłaszcza w RFN, w związku z pracami nad Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, których celem jest promocja mobilności obywateli Unii Europejskiej oraz ułatwienie im uczenia się przez całe życie. Autorzy podkreślają istotność problematyki związanej z ewaluacją kompetencji w kontekście uznawalności wyników uczenia się osiąganych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.