+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Gender and age differences in occupational stress and burnout in the academic field

Mariana NOREL, Daniela Veronica NECȘOI

Stres i wypalenie zawodowe w środowisku akademickim – różnice płci i wieku

Słowa kluczowe: stres zawodowy, wypalenie zawodowe, kadra akademicka.

Key words: occupational stress, occupational burnout, academic staff.

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego identyfikacji źródeł stresu zawodowego i wypalenia zawodowego w środowisku akademickim na przykładzie kadry trzech rumuńskich uczelni. Badanie przeprowadzono na próbie 70 nauczycieli akademickich. Szczególny nacisk położono na różnice w doświadczaniu stresu ze względu na płeć i wiek. Za najbardziej stresogenne uznano: obciążenie pracą, niskie wynagrodzenie, trudności z uzyskaniem awansu zawodowego, ingerencja zawodowa w życie rodzinne, konflikt między pracą badawczą a dydaktyką.