+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Charakterystyka podejścia do pracy przedstawicieli pokolenia Z – preferowany model życia a praca zawodowa. Cz. 2

DOI: 10.34866/awds-q597

Daniel Kukla ORCID: 0000-0003-1907-0933

Marta Nowacka ORCID: 0000-0003-2161-0935

Characteristics of the approach to work of representatives of the Z generation – the preferred model of life and professional work. Part 2

Słowa kluczowe: pokolenie Z, wartości, praca, postawy, przedsiębiorczość.

Streszczenie: Artykuł stanowi część drugą opracowania dotyczącego podejścia do pracy przedstawicieli pokolenia Z. W prezentowanej części autorzy, odwołując się do badań własnych oraz konfrontując je z opisami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, przytoczonymi w części pierwszej, a także badaniami wtórnymi, starają się przedstawić, jakie znaczenie w życiu młodych osób ma praca zawodowa. Jak przedstawiciele pokolenia Z definiują i postrzegają pracę oraz jaki model życia preferują przedstawiciele pokolenia Z.

Key words: generation Z, vaules, work, attitudes, entrepreneurship.

Abstract: The article is the second part of the characteristic of the approach to work of representatives of the generation Z. In the presented part, the authors, referring to their own research and confronting them with secondary research and descriptions presented in the literature (cited in the first part of article), try to present the meaning of work in the lives of young people. How representatives of the Z generation define and perceive the work and what model of life their prefer.