+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kształcenie towaroznawców – pomost między ekonomią i techniką

DOI: 10.34866/qc5f-cq34

Małgorzata LOTKO ORCID: 0000-0002-3704-1119

Education of commodity specialists – a bridge between economics and technology

Słowa kluczowe: towaroznawstwo, nauki o jakości, programy nauczania.

Streszczenie: Celem opracowania była identyfikacja zakresu towaroznawstwa (rozumianego jako nauki o jakości) oraz jego miejsca i roli w programach nauczania. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem wywiadu bezpośredniego (osobistego), który jest techniką typową dla analiz jakościowych. W części empirycznej opracowania określono zakres oraz wyzwania nowoczesnego towaroznawstwa w programach nauczania uczelni wyższych. Wkładem autorki jest realizacja pionierskiego badania jakościowego i usystematyzowanie uzyskanych wniosków.

Key words: commodity science, quality sciences, teaching programs.

Abstract: The aim of the paper was to identify the scope of commodity science (understood as quality sciences) as well as its place and role in teaching programs. The research was conducted using direct (personal) interview, which is a typical technique for qualitative analysis. The empirical part of the study defines the scope and challenges of modern commodity science in the curricula of universities. The author's contribution is the implementation of pioneering qualitative research and systematization of obtained results.