+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kompetencje interpersonalne nauczyciela akademickiego w pracy ze studentami

DOI: 10.34866/gpjx-cf16

Justyna BOJANOWICZ ORCID: 0000-0001-6297-2487

Interpersonal competences of an academic teacher working with students

Słowa kluczowe: nauczyciel akademicki, kompetencje interpersonalne.

Streszczenie: Wysokie kompetencje interpersonalne wykładowcy są kluczowym czynnikiem przekładającym się istotnie na efektywność pracy w środowisku akademickim. Z przeprowadzonego badania (z zastosowaniem metody projekcyjnej) wynika, że w procesie nauczania/uczenia się studenci potrzebują wykładowcy potrafiącego budować atmosferę życzliwości i partnerstwa, wzbudzającego zainteresowanie wiedzą i przekazującego ją w sposób jasny i rozumiały, potrafiącego nawiązać dobre relacje ze studentami, z wysokim poziomem umiejętności komunikowania się. Obecnie istotne jest jednak poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nie tyle: Czy..., co raczej: Jak doskonalić kompetencje interpersonalne nauczycieli akademickich?

Key words: academic teacher, interpersonal competences.

Abstract: The lecturer's high interpersonal competences translate significantly into the effectiveness of work in the academic environment. The study (using the projection method) shows that in the teaching / learning process students need a lecturer who can build an atmosphere of kindness and partnership. The lecturer should arouse interest in knowledge and convey it in a clear and understandable way. What's more, communication skills are invaluable in establishing good relationships with students. Currently, however, it is important to look for answers to the question: How to improve interpersonal competences of academic teachers?