+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wprowadzanie modelu CLIL w kształceniu zawodowym

DOI: 10.34866/2c5j-sw02

Katarzyna SKOCZYLAS ORCID: 0000-0002-3467-8536

Ewelina SIKORA ORCID: 0000-0002-4674-190X

Implementing the CLIL-VET model in vocational schools

Słowa kluczowe: wielojęzyczność, technologie informacyjno komunikacyjne w edukacji, Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe.

Key words: multilingualism, Information and Communication Technology in education, Content and Language Integrated Learning.

Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w systemach edukacyjnych, w tym wprowadzenie metody CLIL do systemów edukacyjnych, co jest zdecydowanie zalecane przez Parlament Europejski i Radę Europy. Zaprezentowane zostały założenia międzynarodowego projektu Erasmus+ „Wdrażanie modelu CLIL w szkolnictwie zawodowym”, którego celem była realizacja uczenia się przez całe życie i mobilności, poprawa jakości i wydajności kształcenia oraz szkolenia, a także zwiększanie kreatywności i innowacji, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

Abstract: The article presents issues related to the implementation of innovative solutions in educational systems, including the introduction of the CLIL method in educational systems, which is strongly recommended by the European Parliament and the Council of Europe. The assumptions of the international Erasmus + project “Implementation of the CLIL model in vocational education” were presented, which assumption was the implementation of lifelong learning and mobility, improving the quality and efficiency of education and training as well as increasing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training.