+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Social utility of vocational education and training – selected aspects

DOI: 10.34866/acnn-4g55

Małgorzata Szpilska ORCID: 0000-0001-9754-4837

Giulia Meschino

The competences of teachers and lecturers in the process of remote education – students’ perspective

Słowa kluczowe: kształcenie i szkolenia zawodowe, model społecznej użyteczności, jakość kształcenia, zarządzanie jakością, społeczna użyteczność.

Key words: vocational education and training, social utility model, quality of education, quality management, social utility.

Streszczenie: Pojęcie „jakości” nie jest statyczne, nie jest absolutne. Ewoluuje ono wraz z dostosowywaniem się do zmieniającego się rynku edukacyjno-szkoleniowego i potrzeb jego uczestników. Wdrażanie systemów akredytacji w jednostkach świadczących usługi szkoleniowe to często stosowane podejście mające na celu zagwarantowanie wstępnej kontroli i zapewnienie standardów jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w kształceniu i szkoleniach zawodowych (VET). W wielu państwach członkowskich UE akredytacja jest wykorzystywana jako narzędzie zarządzania w celu zapewnienia jakości kompetencji instytucji szkoleniowych i oferowanych przez nie programów szkolenia. Aby udowodnić jej rzeczywistą skuteczność, należy rozpatrywać jakość oferty VET także pod kątem użyteczności społecznej. Artykuł prezentuje wyniki międzynarodowej analizy ilościowo-jakościowej, mającej na celu ocenę społecznego wpływu w 5 obszarach podmiotów świadczących usługi kształcenia i szkoleń zawodowych: 1) kształcenie i szkolenie zawodowe i powrót do zatrudnienia; 2) kształcenie i szkolenie zawodowe a uczenie się przez całe życie i rozwój osobisty; 3) kształcenie i szkolenie zawodowe oraz integracja społeczna; 4) kształcenie i szkolenie zawodowe oraz rozwój terytorialny; 5) praktyki wewnętrzne: osobiste zaangażowanie w promowanie i wdrażanie dobrej polityki kadrowej (HR). Autorki zaprezentowały możliwy do zastosowania w różnych krajach model oceny użyteczności społecznej VET oparty na określonej puli wskaźników jakościowych i ilościowych. Pomimo różnic charakteryzujących systemy krajowe i sposób, w jaki kraje rozwijają i zapewniają edukację zawodową, kształcenie i szkolenia zawodowe przynoszą niekwestionowane korzyści gospodarcze i społeczne, materialne i niematerialne wspólne dla wszystkich krajów europejskich – dla jednostek, przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa.

Abstract: The concept of “quality” is not static, is not absolute. It evolves along adapting to changing market and customers’ needs. The training providers’ accreditation systems are the most common approaches aimed to guarantee a pre-emptive check of minimum standards of quality in the delivery of training services. In many Member States and more and more frequently, accreditation is used as a governance tool to ensure the quality of training institutions and training programmes. Nevertheless, the impression is that often the adoption of such standards fall in a routine of bureaucracy and administrative procedures aimed to overtake the constrains of the certification/accreditation periodical checks. When this happens, “quality” is perceived by VET teachers and operators just as an overload of paperwork overlaid to current activities. In order to prove its real effectiveness, the quality of the VET provision should be analysed towards its social usefulness. The Social Utility of vocational education and training (VET) is the subject of qualitative and quantitative evaluations in many European countries. However, it is difficult to clearly estimate what lies behind this concept.