+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Application of Antonovsky’s SOC 29 Life Orientation Questionnaire in post-penitentiary aid addressed to people over 60 – excerpts from own research

DOI: 10.34866/7phz-s321

Katarzyna Gucwa-Porębska ORCID: 0000-0003-0040-4526

Zastosowanie Kwestionariusza Orientacji Życiowej SOC 29 Antonovsky’ego w pomocy postpenitencjarnej skierowanej do osób po 60 roku życia – fragmenty badań własnych

Słowa kluczowe: pomoc postpenitencjarna, wsparcie społeczne, skazani seniorzy, Kwestionariusz Orientacji Życiowej.

Key words: post-penitentiary aid, social support, convicted seniors, Life Orientation Questionnaire

Streszczenie: Problem starzejących się osadzonych w Polsce z roku na rok wzrasta. Populacja ta charakteryzuje się pewną specyfiką, bowiem coraz częściej są to osoby dyskryminowane ze względu na wiek, odrzucone przed środowisko więzienne, schorowane i w większości nieprzystosowane do warunków wolnościowych, które diametralnie się zmieniają. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na dostępne formy wsparcia postpenitencjarnego dla osób powyżej 60 roku życia oraz ich realne wdrażanie w środowisku wolnościowym w odniesieniu do prowadzonych badań z zastosowaniem Kwestionariusza Orientacji Życiowej SOC 29 Antonovskiego.

Abstract: The problem of aging prisoners in Poland is growing every year. Elderly prisoners are discriminated because of their age, they are rejected by other inmates, sick, and in most cases not adapted to the conditions outside the prison, which diametrically change with time. The purpose of this paper is to discuss available forms of post-penitentiary support for persons aged over 60.