+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Mentoring w zarządzaniu kompetencjami. Rekomendacje dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

DOI: 10.34866/ywjg-7780

Jolanta Religa ORCID: 0000-0001-9569-6634

Mentoring in competence management. Recommendations for Institutes of the Łukasiewicz Research Network

Słowa kluczowe: mentor, mentoring, zarządzanie, kompetencje.

Key words: mentor, mentoring, management, competence.

Streszczenie: Artykuł prezentuje założenia mentoringu jako metody rozwoju kompetencji w środowisku pracy. Wskazuje na jego szczególną rolę w pozyskiwaniu i utrzymywaniu wysoko kwalifikowanej kadry (m.in. badawczej) w odniesieniu do obserwowanych aktualnie megatrendów społecznych. Wskazano zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia towarzyszące wdrażaniu programów mentoringowych. Formułując rekomendacje dla instytutów SBŁ, wytypowano najważniejsze czynniki warunkujące sukces mentoringu jako alternatywy dla masowych from edukacji i szkoleń, które stają się dziś niewystarczające.

Abstract: The article presents the assumptions of mentoring as a method of work based learning. Paper points to its particular role in recruiting and maintaining highly qualified staff (incl. researchers) in relation to the social megatrends currently observed. Both the benefits and potential risks associated with the implementation of mentoring programmes have been identified. In making recommendations for SBL institutes, the most important factors determining the success of mentoring have been identified.