+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

O potrzebie trenowania umiejętności prospołecznych, sposobów radzenia sobie z agresją oraz wnioskowania moralnego. Trening Zastępowania Agresji w odpowiedzi na narrację osadzonych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

DOI: 10.34866/88x4-ky73

Agnieszka Tajak-Bobek ORCID: 0000-0002-8352-1367

On the need of Skills Training, Anger Control Training and Moral Reasoning Training. Aggression Replacement Training as a response to the narrative of inmates for offenses against the family and guardianship

Słowa kluczowe: umiejętności prospołeczne, kontrola złości, wnioskowanie moralne, Trening Zastępowania Agresji, przestępczość przeciwko rodzinie, narracja.

Key words: Skills Training, Anger Control Training, Moral Reasoning Training, Aggression Replacement Training, offenses against the family, narration.

Streszczenie: Artykuł jest próbą przedstawienia komponentów Treningu Zastępowania Agresji z perspektywy teoretycznej oraz osadzonych w polskich zakładach karnych osób, które popełniły przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Narracyjna perspektywa pozwala na lepsze zrozumienie złożonej sytuacji osób, które swoim zachowaniem godzą w dobro rodziny i opieki. Niniejszy artykuł wskazuje na potrzeby rodzin w zakresie oddziaływań skupionych na treningu poznawczo-behawioralnym.

Abstract: The following article is an attempt to present the components of the Aggression Replacement Training from the theoretical perspective and from the perspective of the inmates of Polish correction facilities who have committed offenses against the family and guardianship. The narrative perspective allows a better understanding of the complex situation of persons who threaten the well-being of the family and guardianship. The following article indicates the needs of families in terms of interactions focused on the cognitive-behavioral training.