+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Rola i znaczenie kompetencji wychowawczych i edukacyjnych nauczycieli wobec problemu zagrożenia dzieci i młodzieży ze strony sekt

DOI: 10.34866/dm1z-7287

Mariusz Gajewski ORCID: 0000-0001-6454-5876

The significance of teachers’ educational competences in the face of the threat to children and youth from sects

Słowa kluczowe: kompetencje wychowawcze i edukacyjne, nauczyciel, dzieci, młodzież, sekta.

Key words: educational competencies, teachers, children, youth, sects.

Streszczenie: Artykuł przedstawia kwestię kompetencji edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli w zakresie przeciwdziałania destrukcyjnemu działaniu sekt na dzieci i młodzież. Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że sekty stanowią realne zagrożenie dla młodzieży i ich rodzin. W związku z tą sytuacją istnieje potrzeba kształtowania i podnoszenia kompetencji nauczycieli w obszarze rozpoznawania zjawiska sekt, diagnozy stopnia zagrożenia i projektowania oddziaływań profilaktycznych.Artykuł wskazuje na trzy najważniejsze obszary wymagające szczególnego namysłu i troski, do których zalicza się wzmacnianie i rozwijanie wśród nauczycieli kompetencji merytorycznych, metodycznych i wychowawczych.

Abstract: The article presents the significance of teachers’ educational competences which are necessary to counteract the destructive effects of sects on children and the youth. Analysis of the literature proves that sects pose a real threat to young people and their families. The situation requires teachers to improve their educational competences to successfully recognize a potential threat, identify its scale and design preventive measures. The article indicates strengthening and developing substantive, methodological and educational competences among teachers as the three most important area of work.