+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The Effect of Using a Language Games-Based Electronic Program on Acquiring Oral Skills. Experiences of Adult English Learners during the COVID-19 Pandemic 

DOI: 10.34866/rr1d-mt28

Mohamad Ahmad Saleem KHASAWNEH ORCID: 0000-0002-1390-3765

Słowa kluczowe: gry językowe, trudności w nauce, język angielski, umiejętność mówienia, COVID-19.

Key words: language games, learning difficulties, English language, oral skills, COVID-19.

Streszczenie: Badanie miało na celu określenie wpływu korzystania z elektronicznego programu do nauki języka obcego opartego na grach edukacyjnych na rozwój wypowiedzi ustnych osób, które doświadczają trudności w nauce języka angielskiego podczas pandemii COVID-19. W badaniu zastosowano podejście eksperymentalne i zrealizowano je na próbie 84 uczniów podzielonej na grupę eksperymentalną (n = 42) i kontrolną (n = 42). Instrumentami badania były program szkoleniowy oraz test do oceny wypowiedzi ustnej. Badanie potwierdziło istnienie istotnej różnicy między grupą eksperymentalną a kontrolną w nabywaniu umiejętności wypowiadania się w języku angielskim po odbyciu programu szkoleniowego na korzyść grupy eksperymentalnej.

Abstract: This study aimed at identifying the effect of using a language games-based electronic program on developing the oral expressions of people with learning difficulties in the English language during the emerging COVID-19 pandemic. The study used the experimental approach and implemented the program on a sample of 84 students divided into an experimental group (n = 42) and a control group (n = 42). The instruments of the study consisted of the training program and a test for the evaluation of oral expressive performance. The study found the existence of a statistically significant difference between the experimental and control groups in the acquisition of oral expression after receiving the training program in favor of the experimental group.